Основні вимоги до оформлення і змісту звіту

Звіт про виконання програми практики складається студентом по мірі її виконання відповідно до затвердженого кафедрою календарного графіку. Завершується оформлення звіту в останні 2-3 дні практики. (Додаток 4)

Звіт є результатом самостійної роботи студента. Переказ у звіті матеріалів з інструкції, навчальних посібників, лекцій не дозволяється.

Звіт повинен містити 50-55 сторінок рукописного тексту або 45-50 сторінок друкованого (Times New Roman, 14 шрифт, 1.5 інтервал).

Головні вимоги до звіту:

· аналітичний підхід,

· критичний характер,

· послідовність,

· конкретність,

· лаконічність,

· повнота висвітлення матеріалу.

У вступі слід вказати на загальну тенданцію і проблеми сучасного виробництва, мету і завдання виробничої практики, визначити об’єкт і предмет дслідження, джерела інформації та методи її збору і дослідження.

Висновки і пропозиції містять конкретні висновки щодо стану економічного розвитку підприємства, а також студент вносить пропозиції по вдосконаленню або підвищенню якості окремих аспектів економічної роботи і управлінського процесу на ньому.

Список літератури включає нормативні матеріали, методичні рекомендації і інші літературні джерела ,які були використнані при складанні звіту.

В додатках надається відповідна документація, яку студент підбирає і опрацьовує при складанні звіту ( Додаток 5).

Аналіз показників в звіті проводиться за останні три роки, з використанням даних річних звітів, виробничо-фінансових планів та даних первинноого обліку і звітності.

Доцільно при аналізі результатів організаційно-виробничої і економічної діяльності порівнювати показники досліджуваного підприємства з відповідними середніми показниками по району чи області, увагу приділяти не тільки на об’єктивну оцінку, а і на виявлення чинників, які обумовлюють зміну того чи іншого показника: природних, біологічних, технічних, технологічних, організаційно-економічних, соціальних, екологічних тощо.

При підготовці звіту можуть бути використані зразки таблиць, наданих у Додатку 6, яких має бути не менше 10 найменувань.

Нумерація сторінок звіту повинна бути наскрізною, номер сторінки про­ставляється арабськими цифрами посередині аркуша. Таблиці, рисунки, діагра­ми, бланки, розташовані на окремих листах, включаються в загальну нумера­цію.

Усі ілюстрації (діаграми, графіки, схеми, креслення, фотознімки та ін.) іменуються рисунками, що нумеруються послідовно наскрізною нумерацією в межах кожного розділу арабськими цифрами (наприклад, перший малюнок у першому розділі позначається Рис. 1, другий -2 і т.д.) під малюнком. Текст на­зви розташовується внизу рисунку.Цифровий матеріал, поміщений у звіті, рекомендується оформляти у ви­гляді таблиць, що також нумеруються арабськими цифрами послідовно в межах кожного розділу. Всі таблиці повинні мати змістовний заголовок. Заголовок мі­ститься під словом –«Таблиця» над відповідною таблицею з цифровим матеріа­лом. Для кожного показника, включеного в таблицю, повинні бути зазначені одиниці виміру.

Таблиці і рисунки варто поміщати після першого згадування про них у тексті звіту безпосередньо відразу в текстовому проміжку або на окремих ар­кушах.

Додатки оформляються як продовження звіту на наступних його сторін­ках. Кожний додаток починають із нової сторінки, у правому верхньому куту якої вказують слово –«Додаток» із послідовною нумерацією арабськими цифра­ми, наприклад. "Додаток 1", "Додаток 2" і т.д. Кожний додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголовок, що відображає суть документу.

Звіт про проходження виробничої практики є відображенням здобутих знань і обсягу виконаних робіт студентом відповідно до затвердженої програми і індивідуального плану.

Звіт повинен певним чином узагальнити здобутий студентом досвід практичної роботи і здатність до самостійного виконання робіт певного обсягу і спрямованості згідно з обраною спеціальністю. Ось чому звіт потрібно готувати, насамперед, базуючись на зібраних, оброблених, систематизованих, фактичних даних, одержаних під час практики.

Порядок захисту звіту

На останньому етапі відбувається захист звіту про виробничу практику. Під час захисту студенту потрібно виявити здобуті знання і вміння, котрі необхідно застосовувати під час відповіді на запитання.Звіт разом з іншими документами (щоденником практики і характеристикою студента-практиканта) подається на рецензування керівнику практики від кафедри в установлений і зазначений в календарному графіку строк. У випадку наявності суттєвих відхилень від вимог до змісту і оформлення, звіт повертається студенту на доопрацювання. Якщо звіт відповідає всім вимогам, він допускається до захисту.

Захист звіту приймає комісія у складі викладачів, призначена завідуючим кафедрою, в присутності представників деканату. Під час захисту визначається якість виконання робочої програми, глибина знань з висвітлених питань, рівень оволодіння студентом практичними навичками самостійної роботи зі спеціальності. При оцінці враховується характеристика студента, надана керівником практики від підприємства та глибина відповідей на поставлені комісією запитання.

Оцінка результатів практики здійснюється за 4-х бальною системою( «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки виставляються в екзаменаційну відомість і залікову книжку та враховуються при при розгляді питання про призначеня стипендії.

В випадках, якщо не виконана програма практики, отримана негативна характеристика з міста практики або незадовільна оцінка на захисті, а також не витриманий строк подання звіту, студент може бути направлений на практику повторно під час канікул, або здійснене відрахування студента з ВНЗу за невиконання навчального плану.

Критерії диференціації оцінок

№ п.п. Оцінка Критерій диференціації
1. Відмінно Зміст і оформлення звіту і щоденника бездоганні. Характе­ристика студента позитивна. Повні і точні відповіді на всі запитання членів комісії з програми практики.
2. Добре Несуттєві зауваження щодо змісту і оформлення звіту і що­денника. Характеристика студента позитивна. У відповідях на запитання членів комісії з програми практики студент допускає окремі неточності, хоча загалом має тверді знання.
3. Задовільно Недбале оформлення звіту і щоденника. Переважна більшість питань програми практики у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові і логічні помилки. Харак­теристика студента в цілому позитивна. При відповідях на запитання членів комісії з програми практики студент від­чуває себе невпевненим, збивається, припускається поми­лок, не має твердих знань.
4. Незадовільно Таку оцінку виставляють студенту, якщо у звіті висвітлені не всі розділи програми практики, або звіт підготовлений не самостійно. Характеристика студента, що стосується став­лення до практики і трудової дисципліни, негативна. На запитання членів комісії студент не дає задовільних відпо­відей.


Додаток 1

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Сумський національний аграрний університет

Щоденник

проходження виробничої практики з економіки

студента_______________________________

курсу__________________________________

групи_________________________________

на базі ННВК СНАУ

з___________по___________

Керівник практики від ВНЗ ____________

Керівник практики

від підприємства ________________

Суми-20__

Додаток 2

Зразок щоденника про проходження виробничої практики

№ п/п Дата Зміст виконаної роботи Оцінка і підпис керівника практики
1. 25.02.12 Був опрацьований статут підприємства, визначена організаційно-правова основа підприємства, цілі та завдання його діяльності ………
2. 26.02.12 Відбулося ознайомлення з організаційною та управлінською структурою підприємства, функціями керівників структурних підрозділів ……….
…… …………………………………………… ……
……… …………………………………………… ……
9. 25.03.12 Ознайомлення з новітніми технологіями на підприємстві, процедурою їх розробки та вдосконалення якості експортної продукції. ………

Додаток 3

Характеристика-відгук

на студента _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент _______________________________________ за період проходження практики________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис керівника

практики _____________________

М.П.

Додаток 4

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Сумський національний аграрний університет

ЗВІТ

про проходження виробничої

практики з економіки

студента ___________________________________

на базі ННВК СНАУ

Керівник практики від факультету

________________

(ПІБ)

Керівник практики від СНАУ

________________

(ПІБ)

Дата проходження практики________

Суми-20___

ДОДАТОК 5.

Таблиця 1.

Показники забезпеченості основними фондами та ефективність їх використання

№ п/п Показники 20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення (+,-) звітного року від базисного
натуральних одиниць %
1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.
2. Фондозабезпеченість, тис. грн.
3. Фондоозброєність, тис. грн.
4. Фондовіддача (на 100 грн.)
5. Фондомісткість
6. Рівень рентабельності,%
7. Норма прибутку, %
8. Інтегральний коефіцієнт ефективності використання основних фондів

Таблиця 2.

Показники руху і якісного складу основних фондів

№ п/п Показники 20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення (+,-) звітного року від базисного
натуральних одиниць %
1. Вартість основних виробничих фондів на початок року, тис. грн.
2. Надійшло ОВФ за рік, тис. грн.
3. Вибуло ОВФ за рік, тис. грн.
4. Нараховано амортизації, тис. грн.
5. Коефіцієнт надходження
6. Коефіцієнт вибуття
7. Коефіцієнт динаміки х
8. Коефіцієнт заміни
9. Коефіцієнт оновлення
10. Рівень зношення, %
11. Рівень придатності, %
12. Питома вага активної частини,%

Таблиця 3.

Показники економічної ефективності використання оборотних фондів

№ п/п Показники 20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення (+,-) звітного року від базисного
натуральних одиниць %
1. Середньорічна вартість оборотних фондів, тис. грн.
2. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.
3. Коефіцієнт оборотності
4. Коефіцієнт закріплення, грн.
5. Тривалість 1 обороту, днів
6. Рентабельність, %
7. Сума вивільнених (додатково залучених) оборотних фондів, тис. грн. х

Таблиця 4.

Склад і структура земельних угідь

№ п/п Категорії 20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення (+,-) звітного року від базисного
га % га % га % натур. одиниць %
1. Сільськогосподарські угіддя – всього з них:
- рілля
- сінокоси
- пасовища
- сади - всього
в т.ч. кісточкові
зерняткові
- ягідники
2. Інші угіддя
3. Загальна земельна площа 100,0 100,0 100,0

Таблиця 5.

Показники економічної ефективності використання землі в підприємстві

№ п/п Показники 20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення (+,-) звітного року від базисного
Натуральні показники
1. Урожайність сільськогосподарських культур, ц/га
зернові і зернобобові
соняшник
овочі
картопля
2. Одержано на 100 га ріллі:
доходу від реалізації продукції рослинництва, грн.
зерна, ц
соняшнику, ц
картоплі, ц
овочів, ц
Вартісні показники
5. Одержано на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.:
валової продукції
товарної продукції
валового прибутку
чистого прибутку
6. Одержано на 100 га ріллі, тис. грн.:
доходу від реалізації продукції рослинництва
Показники забезпеченості та інтенсивності використання землі
8. Рівень освоєності, %
9. Рівень розораності, %
10. Питома вага посівів в площі ріллі, %
11. Питома вага в площі ріллі посівів, %:
- зернових культур
- кормових культур
- технічних культур

Таблиця 6.

Склад і структура трудових ресурсів

№ п/п Категорії працівників 20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення (+,-) звітного року від базисного
чол. % до загального чол. % до загального чол. % до загального натуральних одиниць %
1. Працівники – всього (за функціональними обов’язками) 100,0 100,0 100,0
в т.ч. ІТР – всього, з них - керівники - спеціалісти
Робітники, зайняті в основному виробництві
Робітники допоміжних виробництв
Інші категорії працівників
6. Працівники – всього (за віком) 100,0 100,0 100,0
- до 30 років
- від 30 до 50 років
- від 50 до 60 років
- старші 60 років
9. Працівники – всього (за рівнем освіти) 100,0 100,0 100,0
- середня
- середня спеціальна
- базова вища
- вища
10. Працівники – всього (за стажем роботи) 100,0 100,0 100,0
- до 5 років
- від 5 до 10 років
- від 10 до 20 років
- більше 20 років
11. Працівники – всього (за статтю) 100,0 100,0 100,0
- чоловіки
- жінки
12. Працівники – всього (за іншими класифікаційними групами) 100,0 100,0 100,0

Таблиця 7.

Собівартість продукції рослинництва (за видами) і фактори, що її обумовлюють

№ п/п Показники 20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення (+,-) звітного року від базисного
натуральних одиниць %
1. Собівартість 1 ц продукції, грн.
2. Виробничі витрати на 1 га посівів, грн.
3. Урожайність, ц/га
4. Витрати на оплату праці в розрахунку на 1 ц продукції, грн.
5. Прямі затрати праці на 1 ц, люд.-год.
6. Вироблено продукції в розрахунку на 1 люд.-год., ц
7. Оплата праці 1 люд.-год., грн.
8. Витрати на насіння в розрахунку на 1 ц продукції, грн.


Таблиця 8.

Розмір на структура витрат по статтях основних видів продукції рослинництва

Статті і елементи витрат 20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення (+,-) звітного року від базисного
Витрати Питома вага, % Витрати Питома вага, % Витрати Питома вага, % витрат %
всього, тис. грн. на 1 га, грн. на 1 ц, грн. всього, тис. грн. на 1 га, грн. на 1 ц, грн. всього, тис. грн. на 1 га, грн. на 1 ц, грн. на 1 га, грн. на 1 ц, грн.
Прямі матеріальні витрати – всього, в т.ч.
насіння
мінеральні добрива
нафтопродукти
оплата послуг і робіт сторонніх організацій
решта матеріальних витрат
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі та загальновиробничі витрати – всього, в т.ч.
амортизація необоротних активів
відрахування на соціальні заходи
решта витрат
Разом витрат

Таблиця 9.

Основні показники економічної ефективності виробництва продукції рослинництва (тваринництва)

№ п/п Показники 20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення (+,-) звітного року від базисного
1. Валове виробництво, ц
2. Реалізовано продукції, ц
3. Рівень товарності, %
4. Виробничі витрати – всього, тис. грн.
в т.ч.на 1 га посіву , грн.
на 1 ц продукції, грн.
5. Витрати на реалізовану продукцію – всього, тис. грн.
в т.ч.на 1 ц реалізованої продукції, грн.
6. Виручка від реалізації – всього, тис. грн.
в т.ч. на 1 ц реалізованої продукції, грн.
7. Прибуток – всього, тис. грн.
в т.ч.на 1 га посіву , грн.
на 1 ц продукції, грн.
8. Рівень рентабельності виробництва, %
9. Рівень рентабельності продаж, %

Таблиця 10

Калькуляція собівартості страв в КГХ СНАУ

Стаття витрат Виріб 1 Виріб 2 Виріб 3
Сировина і матеріали
Ел / енергія на виробничі потреби
Відрядна з / плата виробничих робітників
Відрахування на соціальні потреби
Амортизація основних фондів
Оклад виробничих робітників
ЄСВ
З / плата невиробничого персоналу
ЄСВ
Ел / енергія на невиробничі потреби
Разом собівартість

Таблиця 11

Визначення ціни страв в КГХ СНАУ

Виріб 1 Виріб 2 Виріб 3
Собівартість
ПДВ
Прибуток
Відпускна ціна

Строченко Наталія Іванівна

Гордієнко Микола Іванович

Дубовик Світлана Григорівна

Михайлова Любов Іванівна

Славкова Олена Павлівна

Мазій Інна Миколаївна

ПРОГРАМА

виробничої практики з економіки

для студентів

факультету економіки і менеджменту на базі НВВК СНАУ

Редакційно-видавничий відділ Сумського національного аграрного університету, м.Суми, вул. Кірова, 160

Підписано до друку: _24.01.2014 р. Формат А5: Гарнітура Times New Roman. Тираж: _30__примірників. Замовлення ____ Ум. друк арк. 2.0


2185774064683352.html
2185826859073807.html
    PR.RU™